طرفدار های گروه بهداشت جهانی برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر روده ها در داده ها آموزان


به گزارش پایگاه خبری صراط، مدارس پس اجتناب کرده اند ۲ سال جنجال خارق العاده همراه خود کرونا بازگشایی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان پس اجتناب کرده اند ۲۵ ماه خانه نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال، روی صندلی های گروه درس، روزهای تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث های فراموش نشدنی نشسته اند. .. مدارس اجتناب کرده اند بالا گرفته شد.

همراه خود ملاحظه به اینکه بیماری همه گیر کرونا در این کره خاکی تمام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمی آن همچنان در ایران موجود است، ورزش مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان بر ایده فرآیند های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان موظف به رعایت این ایده ها بهداشتی هستند.

این در حالی است کدام ممکن است طبق ادعا گروه جهانی بهداشت، همراه خود رعایت مقررات بهداشتی، خطر سوئیچ ویروس کرونا در مدارس به کمترین حد شخصی خواهد رسید.

در یکپارچه این گزارش، ۱۷ طرفدار راهبردی مهم WHO برای داده ها آموزان برای جلوگیری اجتناب کرده اند ابتلا به ویروس کرونا حاضر می کنیم.

۱- در صورت امکان بازکردن پنجره ها برای جریان هوا هوا.

همراه خود واکسیناسیون Quid 19 اجتناب کرده اند شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران دفاع کردن کنید.

۳. همه را الهام بخش کنید کدام ممکن است انگشت های شخصی را یکی یکی آلوده نشده کنند.

اجتناب کرده اند داده ها آموزان، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران دانشگاه بخواهید در صورت بافت بیماری، علائم هر دو نقطه ضعف {در خانه} بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بافت بیماری در دانشگاه به مسئولان بهداشت دانشگاه اطلاع دهند.

۵- به فضا فیزیکی کمتر اجتناب کرده اند عالی متر اختصاص داده شده شوید.

۶- تهیه سطل همراه خود روکش دستمال کاغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک.

۷- مسئولین دانشگاه همراه خود اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان ارتباط مستمر داشته باشند.

۸- پیرمردها باید اجتناب کرده اند رویه های دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آن در اجرا آگاه باشند.

۹. مسئولان دانشگاه باید اجتناب کرده اند پیرمردها بخواهند کدام ممکن است با توجه به هر گونه عفونت COVID-19 کدام ممکن است قابل انجام است در خانوار رخ داده باشد به دبیرستان کمک کنند.

۱۰. دانشگاهیان، کارگران دانشگاه، پیرمردها، بزرگسالان، اشخاص حقیقی مجاز در تنظیم دانشگاه، کودکان زیر ۱۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان بالای ۱۲ سال تحت تأثیر بیماری زمینه ای باید واکسینه شوند.

۱۱- تهیه لیست در گذشته اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند منزل (بافت بهزیستی، مصرف کردن صبحانه، برداشتن ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدعفونی کننده انگشت).

۱۲- هنگام جابجایی به دبیرستان در مواقعی کدام ممکن است امکان پرسه زدن به دبیرستان هر دو استفاده اجتناب کرده اند دوچرخه موجود است، در صورت امکان شیشه های سرویس دانشگاه را باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند حرکت انگشت های شخصی را آلوده نشده کنید.

۱۳. رانندگان سرویس مدارس باید اجتناب کرده اند ماسک استفاده کنند، شیشه ها را به همان اندازه حد امکان باز نگه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده همزمان داده ها آموزان گروه های سنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقات مختلف را در سرویس مدارس محدود کنند.

۱۴- بعد اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند حمام، در گذشته اجتناب کرده اند صرف وعده های غذایی، هنگام ورود به دبیرستان، در گذشته اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انگشت زدن به آن است، هنگام اشتراک وسایل دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند زنگ تفریح، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز کردن انگشت ها رعایت شود.

۱۵. دانشگاهیان، کارگران دانشگاه، داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیا باید اجتناب کرده اند این سیستم دانشگاه در روزی کدام ممکن است شخص در دانشگاه بافت بیماری می تنبل مطلع شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} علائم را نماد می دهند باید تحمل معاینه عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزوله قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشخاص حقیقی تصمیم را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع دهند.

۱۶. در صورت فضا فیزیکی، میز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی باید حداقل عالی متر همراه خود داده ها آموزان فضا داشته باشد، انواع داده ها آموزان گروه کاهش یابد، مخلوط کردن داده ها آموزان در گروه های سنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقات مختلف محدود شود، زمان آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا کاهش یابد. اجتناب کرده اند گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ ها

۱۷- برای ایمن بودن در دانشگاه حداقل ۱ متر فضا داشته باشید، دستان شخصی را آلوده نشده حفظ کنید، در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند منزل در صورت عدم امکان فضا فیزیکی اجتناب کرده اند ماسک بیشترین استفاده را ببرید، عطسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه را در صورت نداشتن ماسک بپوشانید، پنجره ها را باز کنید. درها برای جریان هوا گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای مشترک دانشگاه، وقتی نوبت شماست واکسینه شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر داشته باشید کدام ممکن است وقتی مریض هستید {در خانه} بمانید.

مثبت باش همه داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیای آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان دانشگاه باید همراه با هم به این ایده ها مفید پایبند باشند به همان اندازه همراه خود همفکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در راستای این ایده ها مفید روزهای فراموش نشدنی را در مدت مختصر سال تحصیلی همراه با هم سپری کنند.