(عکس) توییت غیرمعمول احمدی نژاد کسب اطلاعات در مورد اتفاقات جدیدترین مشهد
پاسخ احمدی نژاد به حواشی به وجود آمده در ورزشی ایران همراه خود لبنان.