(عکس) لانه موریانه های غول پیکر
لانه های موریانه های غول پیکر را می توان در مناطق کشاورزی گوگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساوالو، به طور قابل توجهی در شمال بنین، مجلل همراه خود بوته ها گرمسیری تفسیر کرد. مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است موریانه ها بین ۲ به همان اندازه ۵ سال اندازه می کشند به همان اندازه لانه های غول پیکر شخصی را به قله ۵ متر بسازند. موریانه‌ها اشکالات نرمی هستند کدام ممکن است {به آرامی} حرکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتاً در از قلعه‌ای تاریک اقامت می‌کنند کدام ممکن است بقیه عمر شخصی را در آنجا اقامت می‌کنند.