(عکس) محسن رضایی روی تشک بیمارستانگفتنی است محسن رضایی {به دلیل} نقطه ضعف جسمانی از حداکثر به بیمارستان منتقل شد.