(عکس) نبرد گلادیاتور دوکقالیچه عجیب و غریب تنها وسیله می خواست برای نبرد همراه خود خروس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زبانه ها روی فرش به هم چسبانده می شوند به همان اندازه اگر پس اجتناب کرده اند پریدن به پایین افتادند اجتناب کرده اند وزن بدنشان آسیبی نبیند.