عکس/ پرنده در امتداد طرف موشک پهپاد در خارکف اوکراین
عکسی جلب توجه اجتناب کرده اند پرنده در امتداد طرف موشک غیرکار در خارکف اوکراین