غرب چیست؟واژه غرب جدا از معنای جغرافیایی معانی عمیق عکس نیز دارد. این متن به بازرسی این معانی پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حال می پردازد.