فاجعه سد «تهم» زنجان/ کاهش ۴۴ درصدی کمیت آب


اسماعیل افشاری سرپرست مسئله نمایندگی آب جهان ای استان زنجان همانطور که صحبت می کنیم در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در زنجان همراه خود ردیابی به مطالب فوق. در آب های سطحی در برخی مناطق جنوب زنجان ذکر شد: ۲۵ سهم شهر زنجان حاوی اشکال بالا برخورد کردن آب های سطحی است.

مدیرعامل نمایندگی آب جهان ای زنجان خاص کرد: تحمیل کانال های سوئیچ خطرناک کن بهسازی جامعه آن، حفر چاه، احداث زهکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی جامعه گلوله کردن اجتناب کرده اند جمله راهکارهای تعمیر اشکال افزایش آبهای سطحی است.

وی وضعیت حال سد ثم را رودخانه ای آسیب رسان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه روز دوم اسفندماه جاری، دبی آب به سد ثم نسبت به مدت درست مثل ۸۳ سهم کاهش داشته است. سال قبلی

افشاری افزود: کمیت آب سد طهم نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۴۴ سهم کاهش آرم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده فاجعه آب در محدوده سد تهم است.

مدیرعامل نمایندگی آب جهان‌ای زنجان خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند دارایی ها آبی سد تهم برای تامین آب شرب زنجان، تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش کشاورزی جهان استفاده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پیش‌سوراخ بینی شود.

نوک پیام / ۷۳۰۹
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید