فغانپور: دستگیری یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره کدام ممکن است ربطی به اتحادیه نداردفغانپور در خصوص خبر دستگیری یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره فدراسیون فوتبال دلیل داد: این موضوع ربطی به فدراسیون فوتبال ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب موضوع خصوصی است.