فیلم تبلیغاتی روسی در Kherson
عالی فیلم تبلیغاتی برای وزارت حفاظت روسیه همراه خود عنوان meting out کمک های بشردوستانه به نظامی روسیه در خرسون اوکراین. خرسون اوکراین در جاری حاضر خرس اشغال ارتش روسیه است.