فیلم/روزه همراه خود هیکل ما چه می تنبل؟شاید انواع به سختی اجتناب کرده اند ما بدانیم هنگام روزه داری چه اتفاقی برای هیکل می افتد؟ عملیات دوست ندارم پیش بینی ممکن است فوق العاده مفید باشد. تأمین: جام جم