(فیلم) صحنه هایی اجتناب کرده اند مبارزه نیروهای اوکراینی همراه خود روس ها
سرویس {اطلاع رسانی} نظامی اوکراین همراه خود تخلیه ویدئویی همراه خود عنوان «جنگجویان آزادی اوکراین» اجتناب کرده اند امتحان شده نظامی اوکراین در نبرد همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند ناخوشایند اوکراین تشکر می تدریجی. مبارزه روسیه علیه اوکراین در ۲۴ فوریه تحریک کردن شد.