فیلم/ضبط دوم انفجار خودروی داعش توسط انتحاری ایرانیدوم انفجار خودروی انتحاری داعش توسط عکاس ایرانی حسن قائدی گزارش شده است. تأمین: خبر بلافاصله