فینال اطلاعات اجتناب کرده اند وضعیت جسمانی محسن رضاییدکتر محسن رضایی وضعیت بهتری نسبت به در گذشته دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در خانه} آرامش می تدریجی.