فینال وضعیت خیابان های ملتراهور ناگا، معاون عملیات، فینال تحولات در خیابان های دولتی را تشریح کرد.