قاتل پس اجتناب کرده اند کشتن شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامادش، گوش مادر همسرش را برید!
قاتل همراه خود چاقو شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر شوهرش را همراه خود اسلحه کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود چاقو گوش مادرش را برید.