قالب پلیس برای برخورد همراه خود خانه شکنی تلفن در کنار اجرایی شد


به گزارش شفاف، سرهنگ سعدالله قاضفی معاون پلیس توجه تهران ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند عناصر افزایش خانه شکنی، سود در کالا اموال مسروقه توسط سارقان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها بر تکثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار جرم اصرار دارند. همراه خود ضمانت اجتناب کرده اند اینکه اموال مسروقه به سادگی فروخته تبدیل می شود.»
به آگاه سرهنگ الغضافی، هم اکنون اجرای قالب برخورد همراه خود مصرف کنندگان گوشی های مسروقه در جنوب تهران در جاری انجام است. در محدوده جاده های «مولوی»، «شوش» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حضرتی» ۱۵ سرقت ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت نفر اجتناب کرده اند متهمان محکوم شدند.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان