قیمت بازدید ایرانیان به قطر مراقبت از جام جهانی چقدر است؟
رئیس کمیته گردشگری اتاق بازرگانی مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر اظهار داشت: ادامه دارد مجوز گشت و گذار قطر جام جهانی به ایرلاین ها صادر نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند ایرلاین ها کالا گشت و گذار جام جهانی را تحریک کردن کرده اند. از پنجاه میلیون تومان به ۱۳۷ میلیون تومان می رسد.