لحن های پرطرفدار نوروزی را در این سیستم «نیلبک» بشنوید.


لحن های ناشناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای زیادی در دل این سبک موسیقی موجود است کدام ممکن است همراه خود عالی ظاهر شد گذرا می توان به وسعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه موسیقی بومی پی برد.

موسیقی نوروزی طیف فوق العاده متنوعی دارد کدام ممکن است بر ایده سنت فولکلور ایرانی قابل مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزگذاری است.

لحن «نلبک» در ایام نوروز، داستان های نوروزی اقوام را همراه خود موسیقی بومی مخلوط کردن می تنبل به همان اندازه ایرانیان صدای نلبک را بشنوند.

{در این} این سیستم همراه خود منتشر شده صدای خوانندگان عجیب و غریب بومی در مستند، موسیقی عشایری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوازندگان نواحی مختلف نوروزی حاضر تبدیل می شود.

این این سیستم همراه خود فضایی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراوت در ساعات اولین روز به رمز و راز شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها می بخشد. «نیلبک» {هر روز} ساعت ۶:۱۵ منتشر شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار این این سیستم ساعت ۱۵:۳۰ اجتناب کرده اند رادیو صبا است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان