لغو تصرف ۱۷۶ هزار متر مربع اجتناب کرده اند اراضی رودبار کسران


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تهران، مجید عزیزیانی سرپرست بخشداری رودبار قصران اظهار داشت: در پی اجرای دستورالعمل ها رئیس کل دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیگیری اصل رئیس قاضی استان تهران در خصوص کشتی همراه خود تروریسم، اقدامات مورد نیاز برای مقابله همراه خود تروریسم تکمیل شد. تعرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرض به مسکن دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات قضایی {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رودبار قصران صورت گرفت.

وی همراه خود ردیابی به اجرای لغو مصادره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف مناسب ۳۱ قطعه پایین به مساحت ۱۷۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۷ متر مربع، اظهار داشت: قطعا ارزش آن را دارد پولی خلع ید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلع ید ۶۹ هزار میلیارد ریال است.

رئیس دادگستری رودبار کسران اظهار داشت: طبق گزارش اسنادی پاسخگو برای، این رویه توسط این دادگستری اجرا شد، لذا این اقدامات در کل سال ۱۴۰۱ همراه خود قوت انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید