لیست آزمایشگاه های تجزیه و تحلیل کووید ۱۹ ادعا شد


به گزارش شفاف، به مشاوره معاون وزیر بهداشت، انواع کل آزمایشگاه‌های مجاز تجزیه و تحلیل مولکولی کووید ۱۹ {در سراسر} ملت ۳۷۱ آزمایشگاه است.

۳۳۱ مورد اجتناب کرده اند این آزمایشگاه ها نیز نگاهی به غربالگری مولکولی Quid 19 را برای مسافران خارج اجتناب کرده اند ملت انجام می دهند.

ضمیمه لیست تقویت دهم فروردین ماه اجتناب کرده اند آزمایشگاه های دارای مجوز برای انجام نگاهی به غربالگری مولکولی تخصصی برای کووید ۱۹.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان