مارتین فورد دانستن درباره سجاد الغریبی: جوان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا را فریب داد!
مارتین فورد دانستن درباره سجاد الغریبی اظهار داشت: «این آن چیزی کدام ممکن است من می خواهم در نظر گرفته شده می کردم نبود. من می خواهم صادقانه در نظر گرفته شده می کنم او جهان را همراه خود فتوشاپ فریب داد. دیدن او اجتناب کرده اند نزدیک به ابعاد دیدن عکس های او تاثیرگذار نیست. واقعیت مایوس کننده است. کودک نوپا بود