ماشین ها در برف با کیفیت حرفه ای بهاری بی رنگ می شوند


همراه خود وجود تحویل داد ۱۰ روز اجتناب کرده اند بهار، ساکنان چاراویمیک در جنوبی ترین شهر استان آذربایجان شرقی همچنان همراه خود بارش با کیفیت حرفه ای برف مواجه هستند، عکس هایی اجتناب کرده اند این شرایط را ببینید.