ماموران دانمارکی منصفانه مادر ایرانی را جلوی چشمان فرزندش وحشیانه کردند


ماموران دانمارکی منصفانه مادر ایرانی-کرد را در برابر این چشمان فرزندش کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند چندین سال اقامت در کمپ پناهجویان تبعید شده بود، به طرز وحشیانه ای کتک زدند. او را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فرزند دیگرش را کدام ممکن است اجتناب کرده اند شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند منصفانه ساله اش کنار شده بود، کتک زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین کشیدند، قرص خواب دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرودگاه کپنهاگ بردند.