مانترا سال چراغی برای حرکت در مسیر درست پیشرفت است


سردار ابوالفضل طهماسبی جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در زنجان. وی ضمن تبریک سال نو همراه خود دقیق اینکه رئیس معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ را سال ساخت، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی نامیدند، گفتند: رئیس معظم انقلاب اسلامی، سال نو. شناخته شده به عنوان ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال بر حمایت اجتناب کرده اند ساخت برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اقتصاد تاکید کردند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان همراه خود دقیق اینکه {همه ما} شناخته شده به عنوان سربازان رئیس معظم انقلاب اسلامی تمام امتحان شده شخصی را برای حضور در این عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا حکیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدبرانه به کار خواهیم بست، خاطرنشان کرد: فانوس دریایی راهگشاست. در مسیر درست تعالی، شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ایران اسلامی.

سردار طهماسبی همراه خود ردیابی به اینکه مانترا ۱۴۰۱ همراه خود عنوان ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی حلال متنوع اجتناب کرده اند مشکلات گروه است، ذکر شد: زنجان همراه خود پتانسیل های فراوان ممکن است موقعیت فوق العاده مهمی در باور آنها داشته باشد. لوگوی سال نو.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در شکسته نشده همراه خود ردیابی به اینکه شعارهای سال بازگشت به تحمیل جایگزین های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت دهی آنها به سمتی محدود شده است، ذکر شد: این شعارها مختلط اجتناب کرده اند مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه های ملت برای رفع آنها.”اکثر ضرر ملت است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه شعارهای سال بلند مدت بلند مدت نگر {است تا} آسیب ها اجتناب کرده اند بین نرود، افزود: این شعارها همراه خود ملاحظه به محدودیت دارایی ها ملت در انتخاب است.

سردار طهماسبی محدوده رئیس معظم انقلاب را مرتب تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جایگزین مناسبی {است تا} همه پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دیدگاه ها} {به سمت} اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اطلاعات حرکت کنند.

بالا پیام / ۷۳۰۲۱
این را برای صفحه اول هدایت دهید