مانع هماهنگی چیست؟ ادعاهای بورل هر دو فراموشی غربی؟


به گزارش پایگاه خبری شفاف آفتاب، همراه خود تخلیه یادداشتی به اظهارات هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا پاسخ داد:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوزپ بورل هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا نیز در سخنانی قابل تأمل ذکر شد: مذاکرات وین این بار {به دلیل} ممانعت تهران پس اجتناب کرده اند ضرب و شتم مانع تراشی روسیه متوقف شد!

ایران اجتناب کرده اند تحریک کردن در اطراف هفتم مذاکرات، ردیابی ها زرشکی شخصی را ادعا کرده است کدام ممکن است برای ادغام کردن لغو مناسب تحریم ها، راستی آزمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان تضمین غرب مبنی بر عدم تکرار تعهدات زودتر است.

مشخص است کدام ممکن است آنچه مانع اجتناب کرده اند نتیجه مذاکرات شد، درخواست شده است های جدید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نیست، اما علاوه بر این فراموشی غرب است.

اظهارات بورل بیانگر حقیقتی که غرب همچنان در فانتاسم باج خواهی یکجانبه است، در حالی کدام ممکن است ایران گستاخانه ادعا کرده است کدام ممکن است در صورت تنظیم محسوس رفتار غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت ردیابی ها زرشکی ایران در مذاکرات، کنار هم قرار دادن بدست آوردن به هماهنگی است.