ماهیت تعبیر جهاد، ماهیت راست ادعا کردن استشاید وقتی عبارت جهاد را می شنویم اولین چیزی کدام ممکن است به ذهنمان می رسد مبارزه است، اما چه زمانی به سختی به آن است در نظر گرفته شده کنیم متوجه می شویم کدام ممکن است همه مبارزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت ها اساس در طرز در نظر گرفته شده افراد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشأ همه مبارزه هاست. طرز در نظر گرفته شده افراد اکنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود عبارت جهاد کدام ممکن است به معنای جهاد در راه خدا همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها انسانی است، مبارزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد هایی کدام ممکن است همراه خود هدف افزایش هر دو حفاظت اجتناب کرده اند اسلام صورت خواهد گرفت، جهاد نامیده تبدیل می شود. مقام معظم مدیریت نیز بر جهاد تفسیر تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه بخشی را برای همه اشخاص حقیقی گروه حیاتی دانستند.

اظهار داشت‌وگوی ما همراه خود حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم آیت‌اللهی، عضو اتاق بازاریابی استان خراسان رضوی را بیاموزید:

خواه یا نه جهاد تفسیر در تحریک کردن اسلام نیز {بوده است}؟

جهاد در ابتدای اسلام سابقه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند اول اسلام این جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت را داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آیات قرآن هم به این موضوع ردیابی شده است یعنی جایی کدام ممکن است یهودیان کلام وحی را تحریف می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن این حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت را تحریف می تدریجی.

در اوایل اسلام، کسانی بودند کدام ممکن است به یاری رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم در برابر این مبارزه های تحریف شده کلامی فصیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاغت می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست می گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه ها را خنثی می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتنه های دشمن این توسعه در زمان امیرالمؤمنین(ع) افزایش کشف شد، از وسوسه در آن نقطه به سر شخصی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل در هم آمیخت کدام ممکن است به باطل منجر شد.

در آن نقطه اصحاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران امام علی (علیه السلام) چگونه در جهان جهاد ورزش می کردند؟

برخی اجتناب کرده اند یاران باوفای امیرالمؤمنین (ع) قابل مقایسه با عمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند بزرگانی کدام ممکن است همراه خود رسول خدا (ص) بودند، تعهد داشتند همراه خود سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احادیث شخصی {در میان} مسلمانان، حقایق را اجتناب کرده اند طریق نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کنند. شلیک تیر {به سمت} دشمن به معنای واقعی کلمه هستند در امتداد طرف شمشیر مالک ایشتر، تفسیر کلامی بناها بود کدام ممکن است در امتداد طرف امیرالمؤمنین(ع) قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند سالها شاهد تأثیر این سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان هستیم.

{در این} زمان تفسیر جهاد را چگونه دلیل می دهید؟

جهاد تبیینی یعنی مبارزه عقاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاید کدام ممکن است {در این} زمان مبارزه خنک است. مبارزه خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه همراه خود سلاح پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است در کل گذشته تاریخی تأثیراتی داشته باشد کدام ممکن است ممکن است جبهه حق را پیروز هر دو شکست دهد، اما در مبارزه خنک مهمترین دشواری بحث جهاد در مبارزه خنک است. مبارزه ایده ها، ​​برهان عالی برهان، عالی عبارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی حرف است. در مبارزه خنک هیچ گلوله، اسلحه هر دو انفجاری وجود نداشت، متعاقباً برای افراد روی حیله و تزویر است کدام ممکن است بفهمند این مبارزه حتی موجود بوده. در مبارزه خنک وقتی کسی کشته تبدیل می شود خانوار، همرزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی کدام ممکن است همراه خود او در تصمیم است متوجه حضور دشمن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دشمن محکم تر است، اما در مبارزه خنک فرق می تدریجی. وارد تبدیل می شود یعنی شخص خاص کدام ممکن است در دوران مبارزه خنک در دام دشمن می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارتی مجروح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی کشته تبدیل می شود، علاوه بر این اینکه متوجه نمی شود اطرافیان شخصی را درک نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخص به ۱ اشاعه کننده تغییر تبدیل می شود. همراه خود عقاید دشمن، نامطلوب دوست دشمن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان شخصی را حاوی این مبارزه می تدریجی.

به تذکر شما خطرات مبارزه خوب و دنج تا حد زیادی است هر دو مبارزه خنک؟ چرا؟

خطر مبارزه خنک تا حد زیادی است، از در مبارزه خنک، اگر عالی نفر کشته شود، به معنای واقعی کلمه هستند عالی نفر مقیاس را کاهش می دهد، اما در مبارزه خنک، اگر عالی نفر جبهه شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهد، علاوه بر این اجتناب کرده اند انگشت دادن عالی نفر، عالی نفر نیز موجود است. شخص خاص به جبهه دشمن اضافه شد.

دشمن در مبارزه خنک چگونه رفتار می تدریجی؟

دشمن همراه خود تمام قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه جبهه روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه رسانه ای را تشکیل می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سخنان نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ آغاز به بمباران موقعیت یابی واقعیت همراه خود اتاق در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اهل قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها پراکنی می تدریجی. یکی اجتناب کرده اند فرآیند های دشمن در مبارزه خنک، آمیختن حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل به گونه ای است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند واقعیت را همراه خود دروغ خاص تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به طور فشرده در رسانه ها، دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره چاپ شده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مسئله باعث تبدیل می شود کدام ممکن است به خودی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودی ها وارد شود. بیشتر مردم متوجه نمی شوند کدام ممکن است این می تواند یک جعلی است، متعاقباً برای عجله آن را می پذیرند. نکته اینجا است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها است. به معنای واقعی کلمه هستند مبارزه رسانه ای در کل گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمام ادوار مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه کشورهای جهان، یکی اجتناب کرده اند مهمترین ابزار مبارزه، بحث بازاریابی، شنیده ها سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث رسانه ای بود، اکنون در وسط جدید، شناخته شده به عنوان قدرتمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار مبارزه رسانه ای فشرده، عمق رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه تحریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه خنک بدتر کردن شد.

جاری همراه خود ملاحظه به نقشه های مبارزه خنک دشمن، منظور شما اجتناب کرده اند تبیین جهاد چیست؟

وقتی دشمن همراه خود تمام وجود مبارزه خنک می تدریجی، حرکت علیه او روشن تبدیل می شود، جهاد را تبیین می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد حق را کتمان تدریجی، به باطل بمالد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توجه افراد در اطراف تدریجی، حقایق بدیهی تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد نازل شد. جهاد را نیز روشن جمع کردن حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق رئوس مطالب کرده اند.

دشمن تمام امتحان شده شخصی را می تدریجی کدام ممکن است افراد را در حالت جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهل نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در حالت جهل نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این کدام ممکن است آنها را در حالت جهل ، دانش نادرستی می دهد کدام ممکن است افراد را به سوی واقعیت سوق می دهد.

الان ماهیت تعبیر جهاد را چگونه می بینید؟

{در این} زمان نوع جهاد جنسیت رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیت دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش را تبیین می تدریجی. به معنای واقعی کلمه هستند ماهیت تفسیر جهاد، ماهیت خاص حق است. جهاد تفسیر حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل را کنار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت را نماد می دهد.

خواه یا نه برای افزایش سنت جهاد تفسیری به اقتصاد کلان خواستن داریم؟

برای اشاعه جهاد تفسیری نیازی به بودجه نیست، جهاد تفسیری به معنای واقعی کلمه هستند باید به ۱ سنت تغییر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این کار خواستن به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگری است، اکنون ساختارهایی قابل مقایسه با خبرگزاری ها، سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن در نظر گرفته شده موجود است. کدام ممکن است واقعیت باید به آنها برسد.

طراحی عالی سیستم حیاتی است. وقتی افراد واقعیت را {به درستی} درک کنند، به افزایش آن کمک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین واقعیت نیز ضروری است، سنت سازی برای بازتوزیع واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند محتوای ناعادلانه نیازمند سنت سازی است. هرکدام اجتناب کرده اند ما باید اجتناب کرده اند داخل آغاز کنیم به همان اندازه جهاد تفسیر، تربیت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت را بکنیم به همان اندازه بصیرت تعیین کنید بگیرد.

شناخته شده به عنوان مثال در شبیه به دنیای آنلاین ما کدام ممکن است اکثر اشخاص حقیقی در آن سرزنده هستند، اگر مطلبی به انگشت ما رسید، ابتدا باید صحت هر دو نادرستی آن را تجزیه و تحلیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تایید یک بار دیگر آن را چاپ شده کنیم. در روایات هم داریم کدام ممکن است وقتی حرفی اجتناب کرده اند طرف خصوصی آموزش داده شده است تبدیل می شود خواستن به تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه دارد.

پس این تعهد شرعی ماست کدام ممکن است وقتی پیامی اکتسابی می کنیم تجزیه و تحلیل کنیم. در مرحله بعد تعهد ماست کدام ممکن است در صورت دروغ هر دو شنیده ها بودن خبر کذب بودن خبر را به دیگران اطلاع دهیم. در سطوح بعدی اگر پیامی داریم کدام ممکن است شامل محتوای مفید، دقیق، آموزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل است، باید سعی کنیم آن را برای اطلاع دیگران چاپ شده کنیم، متعاقباً {در این} زمینه.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان