ما به هر تهدیدی همراه خود بالاترین درجه ظرفیت پاسخ می دهیمبه گزارش پایگاه خبری صراط، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران به رویداد ۲۹ فروردین روز نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی زمینی پیامی صادر کرد.

محتوای متنی پیام فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران به رئوس مطالب زیر است:

شناسایی خداوند بخشنده

سپاس خداوندی را کدام ممکن است ما را اجتناب کرده اند چنگ دختران امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگان قرار داد.

رمضان ماه ضیافت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باب عروج بندگان باوفای الهی به مقام رضای خداوند متعال است.. به رضوان دشنام داد.

بندگان مخلص خدا {در این} ماه بهشتی اعمال علویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت حق تعالی را می آموزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه معراج را می جویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدردان لطف الهی هستند. برای همرزمانم در نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آحاد ملت حزب الله {در این} ماه پر برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام همراه خود عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مزیت آرزوی اطاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت عظیم دارم.

۲۹ فروردین روز نظامی جمهوری اسلامی ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به حماسه آفرینی های نظامی، سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سالگرد مصادف همراه خود اردوی عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت برای این اعضای خانواده است. چه کسانی به خیل شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران پیوستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه های ناب فرزندان ملتی کدام ممکن است در نظامی فداکاری می کنند تداعی کننده این شجره طیبه است. اجتناب کرده اند خلبان شهید واقام محمد نوژه کدام ممکن است صبحانه روزه پربرکت شخصی را در زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب های قدر همراه خود نوشیدنی بیانیه سوگند خورده گشود به همان اندازه عاشقانی کدام ممکن است در راه رمضان به بیانیه سوگند خورده رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {شرمساری} را در ماه مبارک رمضان بر تن کردند. آنها آرم مبارک لشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیه شریفه «را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکرنا من می خواهم القلوب» را بر گردن داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان سرباز در حزب الله تجلیل شدند.

فرزندان ملت در نظامی جمهوری اسلامی ایران به مدیریت ائمه انقلاب، نظامی مقتدر را در حد نظامی انقلابی، مذهبی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خون پاک مرزها را ایمن کردند. سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری خانوار هایشان.. اصل کار شخصی را تصمیم گیری کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا کدام ممکن است خواستن به حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت میهن گران به سمت درد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خالص بود، نظامی به میدان به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به افراد کمک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم داد کدام ممکن است نظامی تک بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی ارتش نیست. عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع آرم سپاه فداکاری، ملت را در مسیر درست حرکت کنید حرکت قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام وجود در خدمت آن بزرگواران نیکوکار بود.

نظامی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله تنها نظامی مذهبی جهان است کدام ممکن است اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیادت شخصی را در محافظت اخلاق پیشوایان دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت شناخته شده به عنوان سرباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانباز ملت عظیم ایران یافته است. همراه خود افزایش توان ارتش نظامی، نوسازی راهبردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک‌های جنگی کبریت همراه خود مبارزه‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای مقابله همراه خود هرگونه شبح، نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مقتدر نیروهای مسلح به بازوی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری مستقر اسلامی تغییر شده‌اند. وفاداری قلمرو

شیطان روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنطقی از آن آگاه است کدام ممکن است عمق استراتژیک دشمن در اختیار از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوی بلند جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه اقدام علیه ایران برای او یا او پرهزینه تمام تبدیل می شود.

نظامی بلافاصله همراه خود تخصص مبارزه دیروز، نبرد دقیق را در هر مکان جغرافیایی می آموزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر تهدیدی همراه خود بالاترین درجه ظرفیت پاسخ می دهد.

همراه خود اتکال به توانایی لایزال الهی، اعتقاد مناسب به ظرفیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات همرزمانم، تشکر صمیمانه اجتناب کرده اند مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار این خانوار های گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین اجتناب کرده اند ملت فهیم ایران کدام ممکن است همواره پشتیبان قابل اعتماد نظام اسلامی بوده اند. جمهوری ایران، به مقام معظم مدیریت، اجتناب کرده اند همه نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت حزب الله آرزو می کنم. ملتی همراه خود گذشته تاریخی عظیم به مدیریت امام خامنه ای.

فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی