محققان به {افرادی که} اضافه وزن هستند هشدار می دهند


نتایج منصفانه تحقیق جدید نماد می دهد کدام ممکن است مشکلات وزنی در میانسالی ممکن است عمر را به همان اندازه ۵ سال مختصر تنبل.

محققان کدام ممکن است نزدیک به ۳۰۰۰۰ نفر را به همان اندازه سن ۵۰ سالگی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، دریافتند کدام ممکن است اشخاص حقیقی همراه خود وزن مفید همراه خود معمول سنی ۸۲.۳ سال جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند، با این حال بیش اجتناب کرده اند ۴۰ نفر در اضافه وزن ترین گروه تنها همراه خود معمول سنی ۷۷ سال جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند. . ۷ ساله شدن.

داده های این تحقیق نماد داد کدام ممکن است حتی {افرادی که} اضافه وزن متداولبودند ۲ سال اجتناب کرده اند اقامت شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند. محققان دانشکده نورث وسترن در شیکاگو دریافتند اشخاص حقیقی اضافه وزن تا حد زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اضافه وزن به بیماری های زمینه ای مبتلا می شوند.

{اضافه وزن} باعث تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوب چربی در رگ ها شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اندام های حیاتی فشار وارد می تنبل. برآوردهای جدید اجتناب کرده اند تحقیق زودتر نماد می دهد کدام ممکن است مشکلات وزنی ممکن است حساب کردن اقامت را به همان اندازه منصفانه دهه کاهش دهد.

محققان دریافته‌اند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن شخص اضافه وزن‌تر باشد، حساب کردن اقامت مختصر‌تر است.

تأمین: فارس