محمد دادکان: مخالفان ورود دختران به ورزشگاه متضرر نمی شوند
دادکان اظهار داشت: اگر به سختی به دختران احترام می گذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آنها را محافظت می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی دین هستید، چرا این همه فاحشه ایرانی در دبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کدام اجتناب کرده اند ممکن است نمی شنوید؟ همه اش فحشا است، در شبیه به صحنه ای کدام ممکن است دختران را به ورزشگاه راه ندادند، هیچکس نیامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دین صحبت نکرد.