مدال برنز مسابقات در سراسر جهان نوآوری ها سوئیس در دستان مخترع سمنانی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان، مخترع شهرستان سمنان محیا قوشانی تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشی مختلط برای اداره کردن ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره قدرت در ساختمان های قارچی تعیین کنید در بخش ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تأسیسات ساختمانی قلمرو اختراع کرد. – مسابقات در سراسر جهان سوئیس برای نوآوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ها، مدال برنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام سوم.

قوشانی مخترع سمنانی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس اظهار داشت: مسابقات در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی نوآوری ها هر ساله همراه خود نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مستقیم مقامات فدرال سوئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار ژنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت WIPO در ملت سوئیس برگزار تبدیل می شود. امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه های مرتبط همراه خود مخترعان علوم، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات در بیش اجتناب کرده اند ۴۵ ملت اصلی اجتناب کرده اند جمله فرانسه، آلمان، رومانی، روسیه، کرواسی، مالزی، مجارستان، پرتغال، هلند، اسپانیا، کره جنوبی ، تایوان ، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره

وی اظهار داشت: فدراسیون جهانی مخترعان یکی اجتناب کرده اند گروه‌های اصلی در جهان اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری روی زمین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر این فدراسیون اساس‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند محله مخترعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکران است.

درک دانشکده فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر سمنان اشتغال، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین سرمایه انسانی بر مقدمه خواستن روز صنعت را اجتناب کرده اند نیازها دانشکده فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تدریس در دانشکده فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر {به دلیل} تجربی بودن. ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در نتیجه تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریس در اطراف کار دقیق هر دو اطراف های شبیه سازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تکنسین های ماهر برای آموزش واحدهای ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند رویکرد تدریس گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی برای ارتقای درجه آموزشی ممکن است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد آموزش دانشجویان این دانشکده.

به گزارش خبرگزاری فارس. منطقیهر ساله حدود هزار مخترع اجتناب کرده اند ۴۵ ملت جهان در زمینی به مساحت ۸۵۰۰ متر مربع در محل ابدی نمایشگاه های در سراسر جهان ژنو {در این} مناسبت در سراسر جهان حضور می یابند.

معمول بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند این نمایشگاه حدود ۱۰۰ هزار نفر است کدام ممکن است حدود نیمی اجتناب کرده اند آن ها متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذار در تاسیسات تولیدی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تولیدی مهم هستند.

انتهای پیام/۷۴۰۰۳/م/
این را برای صفحه اول توصیه دهید