مدال خانمها ایرانی در آسیا لباس امانت گرفتند!
بانوان ایران به صورت قرضی در مسابقات دوچرخه رانندگی قهرمانی آسیا نمایندگی کردند.