مراسم افشا اجتناب کرده اند سند راهبردی بخش بانکی وزارت اقتصاد


مراسم افشا اجتناب کرده اند سند راهبردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های بخش بانکی وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ همراه خود حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در محل سالن جهاد مالی این وزارت خانه برگزار شد.حمید وکیلی۱۳:۴۳


۱۴۰۱-۲-۱۰


http://fna.ir/1osdbz