مرحوم شفیعی اجتناب کرده اند دایره اخلاقی خارج نشد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اهواز، حجت الاسلام والمسلمین علی رضا بنهیان ساعت شب قبلی در مراسم تجلیل اجتناب کرده اند عالم فقید حجت الاسلام سید محسن شافعی در اهواز گفت: برای همه باشید.

وی افزود: من می خواهم توده ها ایشان را در کلاس ها متنوع مدیریت دانشکده دیده‌ام، شخصیت حاجی آقا شافعی منحصر به شخص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین شخصیت‌هایی به سادگی قابل بدست آوردن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا یکی اجتناب کرده اند بهتر از نهادهای مدیریت روی زمین بود. دانشکده‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محقق عالی حتی در بحبوحه امتیازات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دهه ۸۰ کدام ممکن است برخی امتحان شده کردند فضا بین دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت را پر کنند، در دانشکده‌ها خوش درخشیده است.

درک بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده همراه خود ردیابی به آیه «فَأَسْتَجَعُ الْعُمْرِه» در سوره هود، ذکر شد: این یکی اجتناب کرده اند با کیفیت حرفه ای‌ترین آیاتی بود کدام ممکن است بر مرکز رسول خدا نازل شد، یعنی پیامبر را پیرمرد علیرغم توصیفش اجتناب کرده اند آن کابینت سینه. می توان ذکر شد کدام ممکن است برهان شافعی اسلام در عصر ما الگوی ای اجتناب کرده اند این آیه بود کدام ممکن است در مسیر درست محافظه کاری پایداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد شخصی به هیچ وجه شورش نکرد. او اجتناب کرده اند اخلاق فراتر نمی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران دیگری را طرد نمی کرد.

بناهیان ذکر شد: مرحوم شفیعی مصداق اخلاق ولایی بود. رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینداری ایشان اجتناب کرده اند تفسیر ولایت مدری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور شخصی اجتناب کرده اند ولایت فقیه در دانشکده ها حفاظت می کرد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای نهاد مدیریت در دانشکده های دولتی ذکر شد: ایشان اجتناب کرده اند تذکر مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظه کاری گرمسیری اجتناب کرده اند روحانیون عالی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه ایشان کم داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امید بلند مدت حق داشتند. همراه خود وجود اینکه توده ها پاسخگویی دولتی به او توصیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحق منصفانه چهره سراسری بود، با این حال در همه زمان ها می ذکر شد کدام ممکن است آرزو می کنم در اهواز بمانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم خدمت کنم.

وی یکپارچه داد: اینکه در لحظه دانشکده های ملت به جایی رسیده اند کدام ممکن است خودشان اجتناب کرده اند دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظه کاری حفاظت می کنند، نتیجه کشتی امثال شافعی است. در وسط ای کدام ممکن است عده ای جستجو در بردن ولایت فقیه اجتناب کرده اند دانشکده ها بودند، {به درستی} مدیریت کرد.

درک املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ذکر شد: دانشمند برای کسب تخصص باید در دانشکده حضور داشته باشد. از نظر من هر طلبه ای در گذشته اجتناب کرده اند سردار شدن باید تعدادی از واحد اجتناب کرده اند «سید محسن شفیع» را بگذراند از اجتناب کرده اند تذکر پایداری، سخاوت، بزرگواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق فوق العاده ممتاز بود. آزادی اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو اجتناب کرده اند تولید دیگری رهنمودها عالی سید محسن شفیعی بود.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند کف دست دادن چنین شخصیتی ضایعه محض است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقا سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام مدیریت انقلاب این بود کدام ممکن است آقای شفیعی حساب کردن بلند مدت بود. یقیناً مقام معظم مدیریت غلو نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً نیازی به غلو {در این} عالم مجاهد نبود.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه دهید