مشت نگهبان پالایشگاه در بوبولند به صورت کارمند + فیلم


این ویدئو در وب های اجتماعی انگشت به انگشت تبدیل می شود – شجاعی نگهبان پالایشگاه در بولند قصد استفاده اجتناب کرده اند بیمه شخصی را برای یک اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت همراه خود کارمندان کلینیک جشنواره – شکسته نشده رفتار او را ببینید!