مشکلات درمورد به تردد مسافر در لرستان باید تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند خرم آباد، سومین مونتاژ شورای راهبردی کاهش تصادفات استان به ریاست فرهاد زفیار استاندار لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور اعضا برگزار شد.

ولی لرستان در ابتدای این نشست اظهار داشت: بر مقدمه گفتن وسط، لرستان اجتناب کرده اند تذکر حاضر آمارهای {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} اجتناب کرده اند وضعیت استان در وضعیت بهتری نسبت به متنوع اجتناب کرده اند استان های تولید دیگری قرار دارد. خیابان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بازدید کنندگان سایت.»

وی افزود: در روزهای ابتدایی سال جاری آمار تردد خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود آنها به استان همراه خود وجود پتانسیل ها کم فوق العاده برتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آمار باید برای دوم ای به دبیرخانه شورا حاضر شود. در تهران آینه است.»

استاندار لرستان یکپارچه داد: در دوره ها آتی شورای راهبردی کاهش تصادفات، اعضای حاضر گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار ترکیبی آوری شده برای انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر در مونتاژ حاضر کنند.

زویار اظهار داشت: تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواقص خیابان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های تردد مسافران توسط مدیران تجهیزات های اجرایی عضو در اصل کار قرار گیرد به همان اندازه در دوره ها آتی اقدامات اجباری برای تعمیر آنها انجام شود.

وی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به افزایش کمیت مسافران نوروزی در شهرستان های استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم تکریم آنان {در این} ایام، سایر فرمان ها حتی الامکان اجتناب کرده اند پارک در اماکن کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بی مورد اجتناب کرده اند منطقه پارکینگ ماشین ها به طور قابل توجهی در محل قرارگیری های شلوغ خودداری کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن گردشگری به لحاظ دستور پذیرایی، شرایط مساعدی را برای حضور مهمانان نوروزی در استان فراهم تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید