مصوبه جدیدی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ابلاغ نشده استمصوبه جدیدی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ابلاغ نشده است