معاون وزیر بهداشت: ساوه بالقوه توسعه نمایندگی های اطلاعات بنیان را دارد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ساوا، یونس پناهی عصر در امروز در محیط بازدید اجتناب کرده اند واحد ساخت سلولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط بهبود فناوری معاونت آموزشی ریاست جمهوری در ساوا تصدیق شد: پتانسیل شهرک اقتصادی کافه در هدف بزرگراهی است. غرب. این ملت همراه خود بردن نمایندگی های اطلاعات بنیان در تعدادی از زمینه ممکن است نیازهای متعدد را برطرف تنبل.

وی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جاری اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی اظهار داشت: کنجکاوی به راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نمایندگی های اطلاعات بنیان همراه خود رویکرد افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال اجتناب کرده اند سوی این وزارتخانه حائز اهمیت است.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: این قلمرو قابلیت ساخت محصولات غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی برای تامین خواستن ملت را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مورد نیاز را دارد.

پناهی اظهار داشت: براساس تعیین مقدار {انجام شده} اجتناب کرده اند تذکر زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های این قلمرو، مجوز نمایندگی های اطلاعات بنیان اطمینان حاصل شود که ساخت به نامزدها اختصاص می یابد.

وی افزود: اشخاص حقیقی ساخت کننده {در این} زمینه می توانند همراه خود مراجعه به مدرسه علوم پزشکی ساوا به نمایندگی دانمارکی بونیان مراجعه کنند به همان اندازه همراه خود حاضر مدارک مورد نیاز اجتناب کرده اند حمایت وزارت بهداشت برخوردار شوند.

وی در یکپارچه همراه خود دقیق اینکه شهرستان ساوه اجتناب کرده اند تذکر غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی پتانسیل انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت دارد، اظهار داشت: این سیستم های جلو اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی برای وزارت بهداشت حمایت احتمالاً خواهد بود.

رئیس مدرسه علوم پزشکی ساوا اظهار داشت: موافقت همراه خود تحمیل وسط بهبود فناوری در مدرسه علوم پزشکی ساوا اجتناب کرده اند آذرماه سال قبلی اخذ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا ۶ به همان اندازه ۷ تفاهم نامه منعقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مدرسه جدید در {این دانشکده} ها منعقد شده است. ۲ بخش فناوری بهداشتی جدید را توسل به کرده اند.

محمود کریمی افزود: همراه خود کمک پرستاران این سیستم ای برای مدیریت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خون در جاری طراحی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انجام سطوح خاص تبدیل می شود.

وی همراه خود تاکید بر لزوم حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان اظهار داشت: ۵ هر دو ۶ نمایندگی اطلاعات بنیان در بخش پزشکی {در این} شهرستان سرزنده هستند.

تقاضا مساعدت وزارت بهداشت برای توسل به اعضای هیات آموزشی به وسط تحقیقات اطلاعات بنیان این شهرستان.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید