ملک زاده: ولایت مطلقه معادل ارزیابی فقیه همراه خود امام معصوم نیست.


به گزارش خبرنگار بخش رویدادها خبرگزاری فارس، ولایت مطلقه فقیه اجتناب کرده اند ابتدای انقلاب تاکنون همراه خود امتحان شده برای ابطال آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای بدنام جمع کردن نظام سیاسی ایران، سؤالات برخی اجتناب کرده اند جریان ها معادل تشیع انگلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام آمریکایی را مطرح کرده است. . در همین راستا همراه خود حجت الاسلام محمد ملک زاده، اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی پژوهشگاه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه اسلامی ذکر شد وگویی انجام داده ایم کدام ممکن است بخش هایی اجتناب کرده اند آن را در یکپارچه می خوانید.

حجت الاسلام ملک زاده ابتدا ذکر شد: با توجه به ولایت مطلقه فقیه باید ذکر شد لفظ اطلاق ۹ عامل جدیدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ عامل جدیدی. این عبارت اضافه بر «ولایت فقیه» نیست. با این حال ولایت شرعی کدام ممکن است در فقه به آن است می پردازیم، ولایت مطلقه است. به عبارت تولید دیگری ولایت فقیه با بیرون اطلاق معنا ندارد.

وی افزود: در اتصال همراه خود ولایت مطلقه امام خمینی (ره) همراه خود اینکه مستندات روایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی داریم، ایشان می فرمایند کدام ممکن است تصور ولایت بر فقه موجب محبوبیت آن تبدیل می شود کدام ممکن است آرم دهنده بی طرفانه بودن همه اینها ولایت اجتناب کرده اند ولایت است. جنبه شرعی «را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلی است». {در این} استدلال اصلاً نیازی به روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات قرآنی نیست. اما علاوه بر این هر انسان عاقلی همراه خود تأمل {در این} موضوع به نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداهه نظم اجتماعی دینی پی خواهد برد.

ملک زاده ذکر شد: در خصوص اطلاق ولایت، گاهی مغالطه ای موجود است کدام ممکن است ولایت مطلقه فقیه را نادرست تفسیر می تدریجی. ولایت مطلقه به هیچ وجه به این معنا نیست که این شکل اجتناب کرده اند حاکمیت «آزاد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط» است; یعنی کاربرد {در این} تعیین کنید حکومت را نباید چیزی شبیه دیکتاتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم های استبدادی دانست. امام راحل امت {در این} باره تصریح می تدریجی کدام ممکن است ولایت فقیه برای جلوگیری اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استبداد است. مقام معظم مدیریت محافظه کاری کاملاً را «کشش» قلمرو به سمت مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ملت توضیح دادن می کنند به همان اندازه در چنین شرایطی بتوانند اعمال تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظه کاری کنند. به عبارت تولید دیگری، این سازوکاری است کدام ممکن است فقیه به سمت سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های بیرونی تسلیم نمی شود.

این درک تحقیق سیاسی یکپارچه داد: چون آن است در ولایت فقیه آمده است کدام ممکن است بخش تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ولایت فقیه در امور مختلف بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف است. معادل معمار است کدام ممکن است همراه خود تثبیت استحکام بنا ممکن است حق هر نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهتی را به انگشت گیرد. {در این} خصوص باید ملاحظه داشت کدام ممکن است مقام معظم مدیریت مشمول تصمیم صادره اجتناب کرده اند جانب ایشان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه اجتناب کرده اند دیگران کنار نخواهد بود. صلاحیت مطلقه نباید همراه خود منطق “من می خواهم قانونم!” رضاخان یکی کرد. در ولایت مطلقه، حدود خرید و فروش قلمرو محدود به شرع است، با این حال گسترش آن فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذار است.

وی افزود: نکته تولید دیگری در ولایت فقیه اینجا است کدام ممکن است به احکام اولین محدود نمی شود. یعنی اگر احکام بدوی ما را در بلاتکلیفی قرار دهد، فقیه حق دارد اجتناب کرده اند احکام اولین عدول تدریجی. مثلاً در دهه ۶۰ امام خمینی (ره) حج را به دلیل زیارت خونین ممنوع ادعا کرد. امام در توجیه این عمل فرمودند حج بر موفق واجب است با این حال اگر جانش در معرض خطر باشد جابجایی به حج حرام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل آن به عهده ولی فقیه است. موضوع، کدام ممکن است به اصل ثانویه استناد می تدریجی. بر حسب شرایط تصمیم می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام حج را ادعا می تدریجی

ملک زاده ذکر شد: ولایت مطلقه فقیه تحت هیچ شرایطی به معنای ارزیابی فقاهت همراه خود امام معصوم نیست، لذا می گوید ولایت مطلقه امام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس! اما علاوه بر این بحث اینجا است کدام ممکن است اگر بخواهیم نظام اجتماعی اسلام را یکپارچه دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیان آن را محافظت کنیم، چاره ای جز انجام کمی وظایف اجتناب کرده اند سوی ولی فقیه نداریم. {به طور خلاصه}، اگر بخواهیم اصطلاح ولی فقیه را بگوییم، به این معناست کدام ممکن است ایشان برای تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد گروه اسلامی محدودیتی ندارند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید