ممنوعیت شماره گذاری خودرو در صورت تعمیر نشدن مشکلات


به آموزش داده شده است هادیان فر، تصور به همراه خود دعوت اجتناب کرده اند گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های خودروسازی، مشکلات خودروهایشان را برایشان تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر آن ها مونتاژ بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر آن گام برداریم، از اصول خوبی داریم با این حال نظارت ها خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید وجود داشته باشد. برای اصلاح آنها مشکلاتی موجود است، در هر مورد دیگر باید شماره گذاری را متوقف کنیم.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان