مهلت ITI به نوک رسیده است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شیراز، مشکلات واحد تولیدی آی تی آی به همان اندازه خوب سال تولید دیگری تا حد زیادی تبدیل می شود.

واحد تولیدی ای کدام ممکن است مقوا سراسری گاز ساخت می کرد، سال هاست کدام ممکن است {به دلیل} بدهی های هنگفت اجتناب کرده اند ساخت خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره تبدیل می شود جاده ساخت این واحد تولیدی به کالا گذشت است.

مزایده املاک واحد تولیدی در اردیبهشت ماه

رئیس اداره صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش استان فارس در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری اجتناب کرده اند شیرازه، اظهار کرد: در خصوص گروه در سراسر جهان مخابرات در فینال مونتاژ ای کدام ممکن است برگزار شد، ۲ موضوع مطرح شد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها بحث کالا است. خوب خاصیت بی تأثیر در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس بحث پولی.

حمیدرضا آزادی همراه خود خاص اینکه در مونتاژ کارگروه تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت در گذشته تاریخی ۱۶/۱/۱۶ با اشاره به تعدادی از موضوع بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی شد، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند موضوعات بحث مزایده املاک در جاده اردیبهشت بود کدام ممکن است در آن ۹. یکی نمایندگی کرد فروش عمومی اول، فروش عمومی مجددا {اطلاع رسانی} شد.

وی افزود: مورد بعدی پایین مجاور واحد تولیدی است کدام ممکن است انباری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد تولیدی ندارد.

ایزدی یکپارچه داد: بحث تنظیم کاربری همراه خود شهرداری جهان ۷ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ مصوب شد کدام ممکن است ظرف ۲ هفته انجام شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه شهرداری در جاری امتحان کردن این است، خاطرنشان کرد: مکاتبات توسط مدیرعامل {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو یکپارچه دارد.

صاحب ITI به تعهدات پایبند نیست

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه صمت در استان ذکر شد: بحث عکس کدام ممکن است فوق العاده حائز اهمیت بود، در مونتاژ ای کدام ممکن است اواخر سال قبلی توسط دادستانی برگزار شد، مقرر شد گیمیان سهامدار این نمایندگی، ۱۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد نمایندگی تزریق تنبل. واحد تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند بدهی های شخصی را بپردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه گرفته شد کدام ممکن است متاسفانه این اتفاق نمی افتد.

مهلت مالک ITI به نوک رسیده است

وی افزود: یک بار دیگر ضرب الاجل تصمیم گیری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد ظرف ۲ هفته یعنی نوک فروردین ماه این انواع به ماموریت پمپ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این بار این کار انجام نشود، قوه قضائیه ورود کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجدداً کسب اطلاعات در مورد نحوه این کار بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر خواهد کرد. واگذاری واحد تولیدی اجتناب کرده اند مقامات به بخش شخصی.

ایزدی گفتن کرد: آخر این مدت به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار به نوک نرسید. موضوع را به قوه قضائیه ارجاع می دهیم به همان اندازه در قوه قضاییه رفع شود.

ما تولید دیگری وقت شخصی را در ITI تلف نمی کنیم

استاندار فارس در مونتاژ ۱۶/۱/۱۶ در خصوص اهمیت تصمیم گیری وظیفه سازماندهی واحد تولیدی ITI در شیراز ذکر شد: همراه خود ملاحظه به انجام تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های اجباری مقامات کمک خواهد کرد که شما سازماندهی واحدهای تولیدی، تولید دیگری نخواهیم کرد صرفه جویی کنیم. وقت نیروگاه مخابرات ایران در ایران است.» شیراز را هدر می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به همان اندازه نوک فروردین اگر این موضوع رفع نشود، اجتناب کرده اند طریق مراجع قضایی برخورد قانونی خواهیم کرد.

ایمانی همراه خود ردیابی به اینکه الگو واگذاری باید مورد ملاحظه انتقادی قرار گیرد، یکپارچه داد: الگو سازماندهی واحد تولیدی ITI رضایتبخش نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است {در این} زمینه واگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سهام این واحد تولیدی به بخش شخصی باید فراهم شود. متعاقباً اجتناب کرده اند طریق رئیس کل دادگستری این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.

وی همراه خود تشریح موضع گروه در سراسر جهان تئاتر در نشست خبری دیروز (۲۸/۱/۲۸) ذکر شد: این نهاد پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۱۴ سال همچنان اجتناب کرده اند مشکلات عدیده ای مبارزه کردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است قوه قضاییه باید {در این} موضوع ورود تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر را رفع تنبل. اجتناب کرده اند طریق آن.”

مالک همچنان اجتناب کرده اند کشتی مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور خودداری می تنبل

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، هاشم الشمشیری، رئیس کانون بازنشستگان واحد تولیدی مخابرات ایران به تشریح اقدامات {انجام شده} برای وصول معوقات کارمندان بازنشسته واحد تولیدی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مکاتبات همچنان یکپارچه دارد.

وی افزود: {برای تغییر} کاربری پایین مجاور ادامه دارد سند تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه UTM می خواست را به شهرداری حاضر نکرده اند.

به گزارش فارس، ساخت واحد تولیدی ITI در شیراز نزدیک به پانزده سال پیش متوقف شد.

مستمری بگیران این واحد تولیدی {به دلیل} تأخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن غرامت از نزدیک معوقه شخصی را افزایش داده اند.

اجتناب کرده اند طرفی این واحد تولیدی بدهی زیادی به موسسه مالی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها راه رفع مشکلات تنظیم کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال ناکارآمد در ساخت، عدم همکاری مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالک واحد تولیدی است.

سال قبلی همراه خود روی کار برخورد مدیریت ارشد حال شهرستان تقریباً تک تک ما مونتاژ ای همراه خود موضوع ITI داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون اجرای گزینه ها این دوره ها درهم آمدن است همکاری مالک بود، تقریباً هیچ کدام اجتناب کرده اند آنها خواستن به همکاری نداشتند. بود. اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه ای نرسید.

انتهای حرف / n
این را برای صفحه اول توصیه دهید