موسسه مالی جهانی انبساط مالی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۳.۷ سهم پیش سوراخ بینی کرده است
موسسه مالی جهانی کدام ممکن است انبساط مالی ایران را در ژانویه ۲۰۲۲ ۲.۴ سهم پیش سوراخ بینی کرده بود، در گزارش جدید این رقم را به سه.۷ سهم رساند.