مونتاژ بازجویی اجتناب کرده اند عبدالمالکی به ۱۳ اردیبهشت ماه موکول شدبر ایده بررسی ها خبرگزاری مخفی به گزارش مجلس افراد، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به برگزاری کلاس ها علنی روز سه شنبه مجلس نمایندگان کدام ممکن است به اصل کار نظارتی اختصاص دارد، ذکر شد: کشاورزی در اصل کار قرار دارد با این حال از همزمان همراه خود مونتاژ مهم مالی مقامات بنا به تقاضا مقامات این مونتاژ {به روز} یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه موکول شد.