نبرد حداقل
مفروضات نادرست روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی های گروتسک، در کنار همراه خود از دوام سرسختانه اوکراینی ها، ماجراجویی اوکراینی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به خاکستر تغییر کرد.