نشست پاسداشت زبان فارسی| صالحی: در دنیای دیجیتال یکدستی روش نگارش خوب دستور اولین است


خبرگزاری فارس – گروه رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون: اجتناب کرده اند بیستم دی‌ماه ۱۴۰۰ بخشی همراه خود عنوان «پاسداشت زبان فارسی» به بخش‌های خبری سیما افزوده شده کدام ممکن است نویدبخش ملاحظه اصولاً رسانۀ سراسری به محافظت زبان فارسی است. {در این} بخش، گفتار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها ازنظر کاربرد واژه‌های بیگانه رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واژه‌های مصوب فرهنگستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری برابر‌های فارسی به‌جای واژه‌های غیرفارسی، به‌صورتی صحیح، پیشنهاد می‌شود.

این نشست همراه خود حضور اسماعیل امینی (شاعر طنزپرداز، نویسنده، پژوهشگر، منتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس دانشکده)، ناصر فیض (شاعر،‌ نویسنده، سرپرست محل کار پاسداشت زبان فارسی بخش هنری، عضو شورای برتر موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما)، امید جلوداریان (مدرس زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستار ارشد گروه صداوسیما) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی صالحی (دبیر صفحه بحث زیبایی شناختی‌آموزشی اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب‌نویسی، اساس‌گذار مؤسسه ویراسـتاران) در خبرگزاری فارس برگزار می تواند.

گفتگو در خصوص چرایی نیاز «پاسداشت زبان فارسی در رسانه سراسری»، تجزیه و تحلیل میزان اثرگذاری این سیستم‌هایی همچون «بسته پاسداشت زبان فارسی» در سنت کلی ملت، گفتگو در اتصال همراه خود توضیحات فقدان عملکرد‌آفرینی اهالی ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران زبان فارسی در صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، اهمیت احیای شورای اصلاح زبان فارسی در رسانه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی به اجرای دستور پانزدهم قوانین اساسی در رسانه‌ها اجتناب کرده اند مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

 

حضور خوب ویراستار در رسانه سراسری، توسط خودم برای اعمال اصلاحات سازنده در زبان کافی نیست

ناصر فیض در بخش عکس اجتناب کرده اند نشست، ضمن انتقاد اجتناب کرده اند نحوه مواجهه همراه خود مشکل زبان فارسی در تلویزیون، اظهار کرد: نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار در وب‌های صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما بیش اجتناب کرده اند اینکه متوجه استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای چاپ شده شده در حیطه زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیالوگ‌های منتقل شده به رمز و راز در رسانه سراسری باشد، معطوف به جنبه‌های بصری نظارت اجتناب کرده اند آثار شده است. در حالی کدام ممکن است کسی نسبت به محتوای محتوای متنی‌های چاپ شده شده نظارتی ندارد.

در صورتی کدام ممکن است جای معلم زبان، زبان شناس، اهالی ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی کدام ممکن است همراه خود بخش گذشته تاریخی زبان آشناست در رسانه است. باید مختلط اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی در امتداد طرف یکدیگر ورزش داشته باشند. با این حال در شرایط کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهتر از حالت خوب ویراستار  – همراه خود اینکه کارکرد مثبتی هم ایفا می‌تدریجی – حضور دارد، با این حال خوب ویراستار توسط خودم برای اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات سازنده در زبان خوب رسانه کافی به تذکر نمی‌رسد.

{به دلیل} نبود مجموعه‌ای محور در بحث زبان فارسی رسانه سراسری، در وب‌های مختلف رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی، در موضوع زبان فارسی بنابر  سلیقه هر دو به جهت انتخاب در کارکرد جامعه‌های گوناگون حرکت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاعده مشخصی در هدایت زبان فارسی رسانه سراسری تبصره نمی‌شود. به عقیده من تعمدی {در این} کار {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش زیادی اجتناب کرده اند مشکلات حال {در این} بخش اجتناب کرده اند عدم تخصص اشخاص حقیقی ناشی می‌شود کدام ممکن است در پایان به انتخاب مناسبی در بخش زبان فارسی منجر نمی‌شود.

 

دستور پانزدهم قوانین اساسی بر پاسداشت زبان فارسی تاکید دارد

در شکسته نشده نشست، امید جلوداریان مدرس زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستار ارشد گروه صداوسیما در اتصال همراه خود دلیل برای ساخت این سیستم «پاسداشت زبان فارسی» در رسانه سراسری اظهار داشت: اینکه ما در گروه صداوسیما به این سیستم «پاسداشت زبان فارسی» پرداختیم، به جهت دغدغه‌ای است کدام ممکن است سال‌ها در بخش زبان فارسی وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق این سال‌ها شخصا نامه‌نگاری‌هایی همراه خود مسئولان مربوطه در خصوص این دغدغه‌ها انجام گرفت. تعدادی از موضوع باعث عملیاتی شدن مجموعه «پاسداشت زبان فارسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصل کار قرار تکل این این سیستم شد.

نخستین موضوع به دیدار سال ۹۸ رئیس معظم انقلاب همراه خود اهالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب بر می‌گردد کدام ممکن است ایشان در آن مونتاژ نسبت به مشکل پاسداری اجتناب کرده اند زبان فارسی ابراز اولویت کردند. موضوع دوم به اصلاحات مدیریتی در گروه صداوسیما درمورد می‌شود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حضور سرپرست جدید معاونت سیاسی گروه صداوسیما، مشکل ملاحظه به پاسداری اجتناب کرده اند زبان فارسی بیشتر اجتناب کرده اند قبلی در اصل کار قرار گرفت.  نکته مهم تولید دیگری مبحث قانونی در خصوص زبان فارسی است؛ دستور پانزدهم قوانین اساسی بر پاسداشت زبان فارسی تاکید دارد. در گروه صداوسیما نیز قوانین ممنوعیت بکارگیری واژگان بیگانه در اصل کار قرار دارد. مباحث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویتی نیز شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در تحریک کردن کار بسته «پاسداشت زبان فارسی» است.

 

در دنیای دیجیتال یکدستی روش نگارش خوب دستور اولین است

در بخش عکس اجتناب کرده اند نشست مهدی صالحی دبیر صفحه بحث زیبایی شناختی‌آموزشی اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب‌نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس‌گذار مؤسسه ویراسـتاران در خصوص لزوم بکارگیری رسم‌الخط واحد در ملت دقیق کرد: دیر یا زود اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ملت، ۲۶  گونه اصل جاده به چاپ رسید. ۲۶ نوع رسم‌الخط کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنان فارسی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند حروف لاتین (فینگلیش: اجتناب کرده اند مخلوط کردن حرف ف ( ابتدای عبارت “فارسی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “انگلیش = English” ) نوسازی شده) است. در وسط پهلوی دوم نیز امتحان شده‌هایی {برای تغییر} زبان به پایان رسید کدام ممکن است همراه خود شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت شدید آیت الله بروجردی مواجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتخاب متوقف شد.

به طور معمول مشکل زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده فارسی در ملت ما  خوب مشکل هویتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در مکان کنونی به دنیای دیجیتال وارد شده‌ایم. در دنیای دیجیتال یکدستی روش نگارش خوب دستور اولین است. لذا در جاری حاضر مشکل اصل جاده ملایم خوب امر حیاتی است.

انتهای پیام/

 
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید