نظارت وزارت جهاد نباید مثل قیمت مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرما در ماه رمضان مثل میوه عصر عید باشد.


حجه اسلام علی رضا مفید مشاور محلات در مجلس شورای اسلامی در او اظهار داشتلوگو وی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: تعیین مقدار وزرا بعد اجتناب کرده اند عید در مجلس انجام تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است گروه تعاون کشاورزی در وزارت جهاد ضعیف حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر جهاد قبلاً کار درستی انجام نداده است. ” محدوده برادران همسرش.

وی افزود: تاکنون اختیاراتی معادل وزیر جهاد کشاورزی به وزیر داده نشده است در حالی کدام ممکن است سادات نژاد اکنون اختیار ترتیب بازار را دارد با این حال می بینیم کدام ممکن است نهاده های دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراک مرغ رایگان نیست. مرغداران محاصره شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقیر شدند.» به نظر می رسد مانند است در بلند مدت نزدیک شاهد گرانی مرغ باشیم.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت رئیسه مجلس نمایندگان اظهار داشت: به نظر می رسد مانند است آقای ع.کمک او شناخته شده به عنوان خوب صاحب دام باقی مانده است در فراگیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را انجام می دهد. پیش بینی داشتیم این شخص هر دو امثال آن را تصمیم گیری پروژه کنیم با این حال وزیر جهاد کشاورزی این کار را نکرد.

سلیمی اظهار داشت: تعاونی کشاورزی خوب پرتقال را در عصر ضیافت کیلویی ۷ به همان اندازه ۸ هزار تومان کسب با این حال آن را ۱۳ هزار تومان فروخت کدام ممکن است واقعاً ظلم است. همین رویه برای قرارهای تحقق در ماه رمضان نیز صادق است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت رئیسه مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد: وضعیت نهاده های دامی تحت هیچ شرایطی صحیح نیست، با این حال انتظارات وزارت جهاد همراه خود ملاحظه به اختیاراتی کدام ممکن است مدیریت دقیق به آن است داده است، عامل عکس نیست. .

بالا پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید