نوشیدنی ای کدام ممکن است باعث خستگی تبدیل می شود


به آموزش داده شده است شاف، نیمه عمر کافئین حدود ۴ به همان اندازه ۶ ساعت است. این بدان معناست کدام ممکن است هیکل خواهید کرد نیمی اجتناب کرده اند مقدار کافئینی را کدام ممکن است {در این} مدت خوردن می کنید، پردازش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ساعت پس اجتناب کرده اند خوردن کافئین، همچنان می توانید نتایج کافئین مربوط به هوشیاری هر دو هوشیاری را بافت کنید. به همین دلیل، اگر نیاز دارید اجتناب کرده اند ساعت ۹ ساعت شب به رختخواب بروید، بلعیدن کافئین را کمتر از بعد اجتناب کرده اند ساعت ۳ بعد اجتناب کرده اند ظهر متوقف کنید.

به آموزش داده شده است محققان، خوردن ۲ فنجان اسپرسو ممکن است چرخه خالص خواب هیکل را به همان اندازه خوب ساعت مختل تدریجی.

همراه خود وجود بافت هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری، خوردن بیش اجتناب کرده اند حد کافئین ممکن است به ۲ هدف باعث بافت خستگی در خواهید کرد شود. اولین مورد اینجا است کدام ممکن است کافئین ممکن است الگوهای خواب خواهید کرد را مختل تدریجی از به مقیاس کافی آرامش نمی کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم این کدام ممکن است کافئین آدنوزین را مانع ایجاد می کند، ماده ای شیمیایی کدام ممکن است خواهید کرد را تخلیه می تدریجی.

آدنوزین جمع شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن کافئین، به طور ناگهانی آزاد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود واقعاً بافت خستگی کنید.

مشاوران طرفدار می کنند کدام ممکن است چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو شخصی را به چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو با بیرون کافئین تنظیم دهید هر دو اگر باعث خستگی خواهید کرد تبدیل می شود، کافئین را گام به گام بردن کنید.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان