نوک اسکان نوروزی در مدارس اجتناب کرده اند عصر بلافاصله/ اسکان خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۰ هزار نفر در آسایشگاه های فرهنگیاننوک اسکان نوروزی در مدارس اجتناب کرده اند عصر بلافاصله/ اسکان خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۰ هزار نفر در آسایشگاه های فرهنگیان