نیاز کردن به چه معناست؟ چگونه به آرزوهایمان برسیم؟سیگنال های نیاز

آرزوهای اشخاص حقیقی بسته به میزان کف دست یافتنی بودن آنها ممکن است خاص باشد. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی آرزوهای آسان ای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی اهدافی هدف اصلی می کنند کدام ممکن است بدست آوردن به آنها نسبتاً ساده است. دیگران آرزوهای بزرگتری دارند کدام ممکن است حضور در آنها دردسر است.

برخی اجتناب کرده اند سیگنال های از گرفتن رویاهای غول پیکر در اقامت عبارتند اجتناب کرده اند:

 • رویاهای غول پیکر داشته باشید
 • به گام بعدی شخصی برای حضور در رویاهای شخصی در نظر گرفته شده کنید.
 • تجسم خواستن در افکار؛
 • عوامل نقطه ضعف را تعیین مقدار کنید به همان اندازه مقاوم تر شوید.
 • دردسرساز کار کنید به همان اندازه بهتر از مدل شخصی شوید.

کوچکی هر دو بزرگی رویای خواهید کرد قابل دستیابی است به بافت ارزشمندی خواهید کرد مرتبط باشد. از گرفتن رویاهای غول پیکر ممکن است خوب انگیزه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است نماد دهد کدام ممکن است خواهید کرد به بالقوه شخصی برای رسیدن به آن است آرزوها اعتقاد دارید. آرزوهای کودک نوپا نیز ممکن است نماد دهنده ضعیف اعتقاد به نفس باشد.

بسیاری از نیازها

به مشاوره محققان، ما ۲ نوع آرزوی بی نظیر داریم کدام ممکن است هر کدام به دسته های کودک نوپا تری جدا کردن می شوند. در زیر به بازرسی بسیاری از درخواست شده است ها می پردازیم.

۱. درخواست شده است های درونی

 • تمایلات درونی بیشتر اوقات بر مواردی مربوط به:
 • تحمیل روابط معنادار همراه خود دیگران (فرعیت)؛
 • کمک به محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان (ساخت)؛
 • برخورداری اجتناب کرده اند سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی؛
 • رشد شخصی.

الگوی هایی اجتناب کرده اند درخواست شده است های درونی عبارتند اجتناب کرده اند:

 • اجتماعی: آرزوهای اجتماعی ممکن است برای ادغام کردن مواردی مربوط به رابطه، تحمیل روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلب شدن برای انجام کاری تواند به شما کمک کند محله باشد.
 • خانوار: این درخواست شده است ها ممکن است برای ادغام کردن انجام کارهایی مربوط به آغاز خوب اتصال، عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک دار شدن باشد.
 • استعداد ها: به طور معمول است می خواهیم مهارتی را کسب کنیم کدام ممکن است به آن است کنجکاوی مندیم. شناخته شده به عنوان مثال، ما می خواهیم نیاز داشته باشیم کدام ممکن است موسیقیدان هر دو سوار ماهر شویم.

۲. درخواست شده است های بیرونی

بیشتر اوقات هدف آرزوهای بیرونی بدست آوردن به چیزهایی مربوط به جاذبه فیزیکی، ثروت هر دو شهرت است.

الگوی هایی اجتناب کرده اند آرزوهای بیرونی عبارتند اجتناب کرده اند:

 • آرزوهای پولی: آرزوهای مرتبط همراه خود پول رایج هستند. بیشتر اوقات این نیازها برای ادغام کردن بدست آوردن به ۱ هدف پولی خاص (مربوط به استقلال پولی) هر دو به کف دست حمل مقدار معینی پول است. آرزوهای پولی بیشتر اوقات همراه خود پیامدهای عقب کشیدن در کنار است. طبق تحقیقات، {افرادی که} قطعا ارزش آن را دارد شخصی را بر ایده موفقیت پولی می سنجند، تا حد زیادی کشف نشده استرس، اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال کمتری هستند.
 • آرزوهای اساساً مبتنی بر مشهور کسب احترام دیگران خوب آرزوی بیرونی غیرمعمول نیست کدام ممکن است هدف آن قابل دستیابی است مشهور در عمق باشد. بعد از همه گاهی هدف ترجیح شدن در گروه های اجتماعی محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچکتر است.

چگونه رویاهای شخصی را پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن کنیم؟

به طور معمول است افراد رویاهای بزرگی در اقامت شخصی دارند، با این حال به طور معمول است واقعاً مثبت نیستند کدام ممکن است چه می خواهند. اگر در امتحان شده برای مکان یابی هر دو انبساط رویاهای شخصی هستید، کارهایی موجود است کدام ممکن است می توانید برای ضمانت اجتناب کرده اند تأثیرات سازنده آن آرزوها انجام دهید.

۱. اجتناب کرده اند شخصی خوب پرس و جو بپرسید

در نظر گرفته شده کردن با توجه به آرزوها هر دو علاقه های شخصی ممکن است اطلاعاتی با توجه به آنچه می خواهید ارائه می دهیم بدهد.

 • برخی اجتناب کرده اند چیزهایی کدام ممکن است دوست دارید زمانی به کف دست آورید هر دو بررسی کنید چیست؟
 • برخی اجتناب کرده اند ورزش‌هایی کدام ممکن است انجام می‌دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایتان سرگرمی‌انگیزتر است چیست؟

۲. به خودت زمان بده

در حالی کدام ممکن است آرزوها می توانند انگیزه دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشند، {نیازی نیست} اکنون شخصی را خرس فشار قرار دهید به همان اندازه همه عامل را بفهمید. به خودتان جایگزین آموزش داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط بدهید. چیزهای جدید را بررسی کنید، اطلاعاتی با توجه به خودتان ترکیبی آوری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به این در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است چگونه تحقق یافته است هایتان ممکن است ارائه می دهیم در حضور در رویاهایتان کمک تدریجی.

۳. شخصی را همراه خود دیگران ارزیابی نکنید

نیازها برای مهم بودن مورد نیاز نیست غول پیکر هر دو در اطراف اجتناب کرده اند افکار باشند. مطمئنا، اشخاص حقیقی تولید دیگری قابل دستیابی است رویاهای بزرگی داشته باشند، با این حال این بدان معنا نیست کدام ممکن است این آرزوها برای شما ممکن است هر دو اقامت خواهید کرد صحیح است. غیر از ارزیابی شخصی همراه خود دیگران، باید روی یافتن درخواست شده است هایی هدف اصلی کنید کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} در اقامت شخصی بافت رضایت کنید.

۴. هدف شخصی را پیدا کنید

درک اینکه چه چیزی به اقامت خواهید کرد معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف می دهد نیز ممکن است ارائه می دهیم در یافتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش رویاهایتان کمک تدریجی.

۵. همراه خود خوب مشاور صحبت کنید

به طور معمول است، فقدان خواستن ممکن است در نتیجه مشکلات سلامت روان مربوط به اضطراب هر دو مالیخولیا شود. اگر سعی می کنید انگیزه پیدا کنید هر دو کنجکاوی شخصی را به کارهایی کدام ممکن است قبلاً اجتناب کرده اند انجام آنها لذت می بردید اجتناب کرده اند کف دست داده اید، ضروری است کدام ممکن است همراه خود درمانگر هر دو متخصص سلامت روان شخصی صحبت کنید. معامله با هایی مربوط به دارو درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان درمانی ممکن است به تسکین چنین مشکلاتی کمک تدریجی.

تأثیر نیازها

آرزوهای خصوصی آینده ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف خاصی را انواع کنید کدام ممکن است خواهید کرد را در مسیر درست بدست آوردن به اهدافتان قرار دهد. شناخته شده به عنوان مثال، شخص خاص کدام ممکن است آرزوی دکتر شدن را دارد در کل اقامت شخصی راهی را طی می تدریجی کدام ممکن است در پایان به او {کمک می کند} به همان اندازه به هدف شخصی یعنی دکتر شدن کف دست یابد هر دو حداقل چشم انداز موفقیت او را افزایش دهد.

علاوه بر این این، خیال بافی ممکن است به اقامت خواهید کرد هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنا بدهد. این آرزوها امید ممکن است {برای زنده ماندن} است. خواب دیدن ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی غیر از صرف وقت برای کارهای بی اثر، {به سمت} نیازها شخصی حرکت کنید.

از گرفتن توجه انداز برای بلند مدت ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی انگیزه بیشتری پیدا کنید. وقتی تصویری اجتناب کرده اند آنچه می خواهید در افکار دارید، ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی به همان اندازه روی کارهایی کدام ممکن است باید انجام دهید به همان اندازه در پایان به آن است رویا برسید هدف اصلی کنید.

تعدادی از نکته برای نتیجه گیری رویاهایتان

۱. خودآگاهی شخصی را افزایش دهید

خواهید کرد باید توجه شخصی را اجتناب کرده اند آرزوها افزایش دهید. این ارائه می دهیم امکان می دهد مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای بی اهمیت را ایجاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها اجتناب کنید.

۲. تنظیم را بپذیر

همه آرزوها به واقعیت نمی پیوندند. به طور معمول است همه عامل تنظیم می تدریجی هر دو متوجه می شوید کدام ممکن است رویای خواهید کرد چیزی نیست کدام ممکن است تولید دیگری بخواهید دنبالش کنید. پذیرش تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش در تنظیم مسیر ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی به همان اندازه برای نیازها جدید کنار هم قرار دادن شوید.

۳. کاری را کدام ممکن است دوست دارید انجام دهید

تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است وقتی اشخاص حقیقی جستجو در اهدافی هستند کدام ممکن است آرزوی آن را دارند، بیشتر می توانند بر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها اوج راه غلبه کنند.

سدهای بالقوه

ضروری است بدانید کدام ممکن است آرزوها همه وقت مفید نیستند. تعدادی از الگوی کدام ممکن است قابل دستیابی است بی اثر هر دو حتی مخرب باشد:

 • آرزوهایی کدام ممکن است محله هر دو سنت آنها را اندیشه آل از آن آگاه است، صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه برای شما ممکن است خوشبختی می آورد هر دو خیر.
 • خواستن به چیزهایی کدام ممکن است باعث تعارض در اقامت روزمره خواهید کرد تبدیل می شود هر دو به روابط خواهید کرد همراه خود دیگران آسیب می رساند.
 • خواب دیدن چیزهایی کدام ممکن است بی وفا هر دو کف دست نیافتنی هستند.

باید بگو

خواه یا نه به همان اندازه به فعلی به رویاهای شخصی در نظر گرفته شده کرده اید؟ خواه یا نه خواهید کرد حتی رویاهای شخصی را ؟ برای حضور در رویاهایتان چه می کنید؟ امیدواریم این متن کاتالیزوری برای شما ممکن است باشد به همان اندازه به رویاهای شخصی در نظر گرفته شده کنید. لطفا بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات ارزشمند شخصی را با توجه به نیازها همراه خود ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان گران به اشتراک بگذارید.

تأمین: مکان چگونه