هشتمین اردوی کنار هم قرار دادن سازی کارکنان هاکی بانوان برای تفریحی های آسیایی


به گزارش خبرگزاری فارس، اولین اردوی سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین اردوی کارکنان هاکی موجود در سالن کشورمان اجتناب کرده اند ۲۷ فروردین به همان اندازه ۳ اردیبهشت به مدت منصفانه هفته در یزد برگزار تبدیل می شود.

۲۰ شرکت کننده به این اردو دعوت شدند که زیر تذکر نیلوفر عبدی معلم این کارکنان ورزش خواهند کرد.

کارکنان سراسری هاکی موجود در سالن بانوان شخصی را مراقبت از تفریحی های آسیایی تایلند کنار هم قرار دادن می تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید